Search
Close this search box.

מה להגיד לילדים

מכתב מהרבי המסביר את הנוהל שיש לנקוט בעניין ההודעה על פטירת הורה אתה שואל אותי אם כדאי לך לספר לחברים שלך על מות אמם. לדעתי תסביר להם בהדרגה שהקב”ההוביל אותה למקום שבו היא כבר לא סובלת ממחלתה, שהמקום הזה בשמים, שהיא ממשיכה,מהמקום שבו היא נמצאת, לדאוג לבאר. -בהיותה מבני משפחתה, שהיא מבקשת מהאלוקים שיצליחובלימודים, שייאמצו […]

Translate »