Search
Close this search box.

מה להגיד לילדים

Share:

מכתב מהרבי המסביר את הנוהל שיש לנקוט בעניין ההודעה על פטירת הורה

אתה שואל אותי אם כדאי לך לספר לחברים שלך על מות אמם. לדעתי תסביר להם בהדרגה שהקב”ה
הוביל אותה למקום שבו היא כבר לא סובלת ממחלתה, שהמקום הזה בשמים, שהיא ממשיכה,
מהמקום שבו היא נמצאת, לדאוג לבאר. -בהיותה מבני משפחתה, שהיא מבקשת מהאלוקים שיצליחו
בלימודים, שייאמצו התנהגות טובה.


גם עכשיו, אמא זו מרחמת על ילדיה, מאחלת שיתנהגו כיהודים בעלי מודעות. בכך הם נותנים לה את
הסיפוק הגדול ביותר ואז היא מסוגלת לגרום להם להצליח. השינוי היחיד הוא אפוא חוסר האפשרות
לאמת את כל זה בעיניו הפיזיות.


ברור שלא תשתמש באותם מונחים עם המבוגר ועם הצעיר ביותר. המסר, לעומת זאת, מבוסס על מה
שנאמר זה עתה, אולי, פחות או יותר, זהה לכולם.

You might also enjoy

Translate »